Yrkesretting med TRACKS 2

Det at Cappelen traff det kanskje noe overraskende valget å lage én felles engelskbok for Vg2 yrkesfaglig programområde, er antakelig godt kjent nå, enten fra bokkurs sist vår eller fra Cappelens informasjonsmateriell. Eller kanskje du er blant de drøyt ett tusen lærerne som allerede er godt i gang med å bruke Tracks 2 i undervisningen? Denne artikkelen vil kort gjenta grunnene for hvorfor valget falt på én felles bok kontra 8–9 forskjellige. Deretter ser vi på hvordan yrkesretting ivaretas i Tracks 2.

 
Hvorfor én felles engelskbok?
I mai/juni neste år skal våre Vg2 YF-elever vurderes opp mot samme kompetansemål som elever på Vg1 studiespesialiserende. Dette er nytt. Og selv om man finner en rekke formuleringer i kompetansemålene som åpner for yrkesretting, kan det ikke underslås at disse blekner i forhold til mengden generelle “allmennfaglige” mål.
 
Copyright: Getty Images
Et annet punkt er tidsfaktoren. Vg2 YF har engelsk to timer i uka, og når vi vet at både forutsette og uforutsette ting ”stjeler” fra engelskundervisningen, er det en betydelig utfordring å nå alle mål. På mange måter er det slik at hensyn til kontinuitet og variasjon drar i hver sin retning.
 
Et tredje moment er at Tracks 1 og Tracks 2 må ses på som en helhet – som ett samlet læreverk. I Tracks 1 ble yrkesrettingen behørig ivaretatt, gjennom ca. 120 sider yrkesstoff spesialskrevet for de ni forskjellige programområdene. Når elevene starter på Vg2, vil de ha kunnet oppnå betydelig kompetanse i å anvende engelsk innenfor sitt programområde.
 
En siste – og kanskje mest tungtveiende – grunn er den svært mangfoldige menyen elevene kan velge fra på Vg2 YF. Enkelte programområder, som f. eks. Teknikk og industriell produksjon, tilbyr over et dusin forskjellige programfag. Det ville være uoverkommelig å følge alle disse spesialiseringene på en tilfredsstillende måte innenfor rammene av en engelskbok for et totimerskurs.
 
Yrkesretting likevel
Ikke desto mindre mener vi og svært mange lærere at YF-elever bør ha mulighet til å arbeide med yrkesrettet engelsk. Grunnene er for mange til at vi kan gå inn på dem her; la oss summere dem under “interesse” og “nytteverdi”. Det som skiller Tracks 2 fra en rent generell engelskbok, er kapittel 6 “Work Matters”. Her finner vi yrkesretting i vid forstand, gjennom temaer som vil være felles – og aktuelle – for alle yrkesfaglige programområder. La oss se kort på temaene i kapittel 6.
 
Tuning in: Walks of Life
Som alle andre kapitler i Tracks 2, starter kapittel 6 med noe visuelt, en lettfordøyelig innfallsport til yrkestematikken. Elevene blir bedt om å relatere tegninger til sitt eget programområde og arbeide videre med vokabular som i en viss utstrekning allerede vil være kjent.
 
All Work and No Homework
Dette er en noe mer krevende tekst, men temaet vil for elevene være gjenkjennelig: deltidsjobb ved siden av skole – “pros and cons”. Sentralt vokabular for yrkeslivet generelt introduseres her.
 
My Future Career
Her møter vi ni ungdommer fra forskjellige deler av den engelskspråklige verden (det globale perspektivet er en rød tråd gjennom hele Tracks) – én ungdom for hvert programområde. Ungdommene har en klar tanke om hva de vil bli, og våre elever vil kunne bruke vokabular og uttrykksmåter herfra til å formidle sine egne framtidstanker.
 
Need I Change My Name?
Det globale perspektivet innbefatter også Norge. Denne teksten bygger på en sann historie, om en norskgift egypter som mener seg diskriminert fra å få jobb på grunn av sitt muslimske navn. I et stadig mer flerkulturelt Norge vil denne teksten danne grunnlag for mye refleksjon. Temaet diskriminering har mange andre sider også, som elevene kan jobbe med gjennom oppgavene i boka.
 
Work Ethics
Yrkesetikk er et svært sentralt begrep i læreplanene for de forskjellige yrkesfaglige programområdene. I denne teksten blir begrepet grundig definert, og elevene kan relatere det til eget programområde gjennom oppgavene.
 
Tricks of the Trade
Her er tre radiosamtaler, hver med tre yrkesaktive – altså de ni programområdene til sammen. Deltakerne er erfarne yrkesutøvere som ser tilbake på sin yrkeskarriere, diskuterer sentrale ting ved yrket og gir noen gode råd til framtidas yrkestakere.
 
“Landing in the North”
Temaet yrkesvalg står også sentralt i denne sjarmerende novellen om en bussjåfør fra Sri Lanka i Edinburgh som utfordres på noe av det som gir livet hans størst mening: yrkesstolthet. Elevene inviteres til å reflektere over hvilke ting som gjør et yrke attraktivt. Denne novellen bygger en fin bru mellom yrkesrettingen og de “allmennfaglige” kompetansemålene for engelsk.
 
In-Depth Study on Health, Environment and Safety
Tracks 2 avsluttes med et opplegg til tverrfaglig fordypningsemne – og igjen er temaet både felles og høyaktuelt: HMS i arbeidslivet.
 
… og fagretting
Vi har allerede så vidt vært inne på det: Tracks 2 har en klar yrkesretting gjennom temavalgene i kapittel 6, og elevene inviteres til å jobbe med videre fagretting gjennom oppgavene til tekstene. Med fagretting menes en spesialisering av engelsken i retning av elevens eget programområde. Her vil nettsiden tracks.cappelen.no være en integrert del.
 
For å ta ett eksempel: Teksten “Work Ethics” tar for seg yrkesetikk i vid forstand. Dersom man ønsker det, kan elevene gå løs på oppgave 4 WWWork, der de henvises til å finne nye tekster og oppgaver på nettsiden som går dypere inn i elevenes programområde.
 
Oppsummering
Grunnene for å ha én felles engelskbok på Vg2 yrkesfag er mange og gode. Vi er trygge på at Tracks 2 hjelper elevene fram mot både bred og riktig kompetanse, der yrkesrettingen ivaretas på en måte som trolig vil gjenkjennes i sentralgitt skriftlig eksamen. Se f. eks. vårens ENG1002-eksamen, der elevene kunne velge en langsvarsoppgave med tittelen “Working life – what do we have to look forward to?”.